Мислите, че познавате немското трудово и социалноосигурително право? Няколко регламента, които може би ще Ви изненадат:

Нямам писмен трудов договор. Следователно работя на черно, или?

Не. Никъде в немското законодателство не е посочена формата на сключването на договор. Следователно договор може да се сключи под всякакви форми, включително и устно. Все пак работника има правото на протокол в писмена форма от работодателя с договорените основни условия на труд до една седмица от започването на работата (§2 Nachweisgesetz). В противен случай работникът има право да прекрати работа без да губи право си на възнаграждение (Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB). Внимание! Дори и да имате устен трудов договор, неговото прекратяване трявба да стане под писмена форма като се съблюдава срока за предизвестие. Потвърждение за това, че трудовото отношение е регистрирано в социалноосигурителната система, е получаването на фишове за работната заплат за всеки месец. Трудовор договор или протокол с условията на труд сам по себе си не доказва, че трудовото отношение е декларирано по надлежния ред.

Получил съм уволнение по време на болничен. Следователно то е невалидно, или?

Не. Немското законодателство не забранява на работодателя да особождава работници по време на болничен. Въпреки това след шестия месец от трудовото отношение и при фирми с повече от десет служители така нареченият Kündigungsschutzgesetz се прилага върху трудовото отношение. Той позволява съкращавенето на работници единствено при определени условия.

Получил съм уволнение. Докато не го разпиша, то е невалидно, или?

Молбата или заповедта за напускане е едностранно волеизявление. Следователно не е нужно да се подписва от ответната страна. Много работодатели изискват от работниците да го разпишат, понеже с подписа си те потвърждават получаването му. От датата на получаване почва да тече триседмичния срок за отреагиране.

Петърпях трудова злополука. Имам право на обезщетение за нанесените щети срещу работодателя, или?

Не. Поради факта, че работодателят плаща редовно месечни вноски за така наречения Unfallversicherung (Внимание! Тези вноски се заплащат само от работодателя и поради това не фигурират върху Вашия фиш за работната заплата), той е освободен от всякакви претенции за неимуществени щети възникнали в следствие на трудовата злополука. Касите при трудовите злополуки (така наречените Berufsgenossenschaften) поемат разноските по лечението на

потърпевшите, плащат болничен по подобие на обикновените болнични и изплащат пенсии при трайна нетрудоспосбност.

Данъчна класа едно съм и плащам ергенски данък. Какво да направя за да се отърва от него?

Няма ергенски данък в Германия. Има единствено така наречените данъчни класи, които се определят спрямо семейното положение на лицето. Много хора се втурват устремено да си променят данъчната класа на трета за да имат по-ниски удръжки. Данъчните класи оказват влияние обаче единствено при предварителното облагане през годината. При подаването на данъчна декларация до края на май на следващата година окончателната данъчна тежест се изчислява и се сравнява с вече внесените данъци. Окончателната данъчна тежест не зависи от Вашата данъчна класа. Поради тази причина има вероятност хората, които са имали данъчна класа три, да трябва да доплащат данъци, понеже през годината за внасяли по-малко.

Трябва да внасям пет години в немската система за да получавам минимална пенсия, или?

Няма минимална пенсия в Германия. Пет години социалноосигурителен стаж са необходими единствено за придобиването на право за получаване на пенсия. Самата пенсия се изчислява на базата на реално внесените вноски. Внимание! Преди известно време български медии съобщиха, че е приета европейска директива, която намаля този минимален необходим стаж за придобиване на право на пенсия на три години. Тази информация е грешна. Тази директива се отнася единствено и само за професионални пенсии, а не за общата държавна пенсионна система.

Имате още въпроси по немско трудово или социалноосигурително право. Може да се обърнете към члена на сдружанието, г-н Иван Иванов, за повече информация. Емейл за контакт: ivan_p_ivanov@hotmail.de