Новости около корна кризата. Мерки за подпомагане на самоосигурени лица и малки фирми.

Факти: Съществува значителна необходимост от небюрократична спешна помощ в полза намалкибизнес от всички сектори на икономиката, както и самостоятелно заети лица ичленовете на свободните професии, коитопопринцип не получават заеми и нямат подобниобезпеченияили другидоходи.

Основните точки на програмата за спешна помощ:

* Незабавна финансова помощ(облагаеми субсидии) за малки бизнеси от всичкиикономически сектори, както и за самостоятелно заети лица и членове насвободните професии на свободна практика до 10 служители.oДо 9 000 евроеднократно плащане за 3 месеца с до 5 служители(Еквиваленти напълен работен ден)oДо 15 000 евроеднократно плащане за 3 месеца с до 10 служители(Еквиваленти на пълен работен ден)

* Ако наемодателят намали наема с най-малко 20%,може, при необходимост, дасеизползва неизчерпаната субсидияза още два месеца.

* Цел: субсидия за осигуряване на икономическото съществуване на кандидатитеиза преодоляване на остри ограничения на ликвидността, напр. чрез продължаващиоперативни разходи като наеми, заеми за бизнеспомещения, лизингови вноски идр. (Също допълващи програмите за страната)

* Изискване: икономически затруднения в резултат наКорона. Компаниите нетрябва да са изпадали в икономически затруднения преди 11. март 2020 г.Настъпващи щетислед 11 март 2020 г.

* Подаване на молба:Повъзможностпо електронен път. Нужно е да бъдедекларираназаплаха за съществуванена предприятиетоили липсата на ликвидностпоради Корона.

* Технически данни: Предоставяне на средства от Федералното правителство (План60); Управление от Министерство на икономиката и енергетиката на ФР Германия,одобрение (обработка на заявления, плащане и, ако е необходимо, възстановяванена средства от провинициите/ общините; Правно основание:Федерален регламентза малките безвъзмездни средства 2020. Възможно е комбиниранес други помощивъв връзка с пандемията на Корона, но също така и със съществуващи Де-Минимис-субсидии. Свръхкомпенсации следва да бъдат изплатениобратно. Приданъчната оценка на дохода или корпоративния данък през следващата година тазисубсидия ще бъде взета предвид към печалбата.

* Обем на програмата:до 50 милиарда еврос максимално използване 3 милионасамоосигурени лица и малки фирми запериод от3 + 2 месеца. Неизползванибюджетни средстваще бъдат върнати в държавния бюджет.
 • Този текст не еправна консултация, асвободен превод от немски език на публикувания отМинистерството на Икономиката и енергетикатанаФР Германия документ, който може да бъде намерен в оригинал на следния линк

Anwaltskanzlei Andreev